Lecture: Sojun Mel Weitsman | Rohatsu Sesshin Starts Tomorrow