Berkeley Zen Center

SHO SAI MYO KICHIJYO DHARANI

NO MO SAM MAN DA MOTO NAN OHA RA CHI KOTO SHA SONO NAN TO JI TO EN GYA GYA GYA KI GYA KI UN NUN SHIFU RA SHIFU RA HARA SHIFU RA HARA SHIFU RA CHISHU SA CHISHU SA CHISHU RI CHISHU RI SOHA JA SOHA JA SEN CHI GYA SHIRI E SO MO KO

Last revised 04/01/2006. Copyright 2000 Berkeley Zen Center.
Comments about this site to